บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องอัตโนมัติ และการผลิตที่ Thai Rokuha

เมื่อวันที่ 07/12/23 ผู้อํานวยการ และรองประธานของ NRB Bearing ( ประเทศไทย ) LTD เยี่ยมชม Thai Rokuha เพื่อสํารวจเครื่องจักรที่ซ่อมแซม และหารือเกี่ยวกับแผนการในอนาคตสําหรับการ OVERHAUL VMC,...

การฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ในวันที่ 16/12/23 องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีได้เข้ามาอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสาเหตุของไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟไหม้ในโรงงาน ผู้ฝึกสอนดําเนินการฝึกซ้อมการอพยพ...